Стручни органи школе су:

           - Школски одбор

           - Наставничко веће и

           - Савет родитеља.