Управа школе

Наставничко веће

   - Одељењске старешине

   - Руководиоци одељењских и стручних већа

   - Стручни активи и тимови

   - Сталне комисије

Педагошко-психолошка служба

Рачуноводство

Помоћно особље